پدرت شاه خراسان و خودت گنج مقامی


پدرت حضرت خورشید و خودت گنج تمامی

 

 

غنچه ای نیست که عطر نفست را نشناسد


تو که ذکر صلواتی و درودی و سلامی


ولادت امام جواد (ع) مبارک بادتاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 2 سخن تو

از قــــــدرت لایـــزالـــــی یــــــزدانــــــی

گـردیــده قــلــوب شـیــعــیـان نورانی

از فــاطــمــه بـنــت اســـد شـــد ظــاهــر

در کـعــبــه وجـــود عـــلـی عـمرانی . . .

 


سرچشمه ی عشق با علی آمده است

گل کرده بهشت تا علی آمده است

شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)

کز کعبه صدای یا علی آمده است

 تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 4 سخن تو

وجَعَلنافی الأرضِ رَواسِیَ أَن تَمیدَبِهِم وجَعَلنافیهافِجاجاًسُبُلاًلَعَلَهُم یَهتَدون

  ودرزمین کوه های ثابت وپابرجایی قراردادیم تاآنهادرآرامش باشند، ودرآن درها وراه هایی قراردادیم تاهدایت شوند.أنبیاء/ 31...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 | 16:7 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 4 سخن تو

شهیدی که برخاک می خفت

چنین دردلش گفت:

 

"اگرفتح چنین است

که دشمن شکست،

چراهمچنان دشمنی هست؟"

 تاريخ : پنج شنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 16:24 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

ابرهااگربوی توراندهند

دودهای آواره ای می شوند

درآسمان

که بادبازی گوشانه هرسوی

که می خواهدمی برد


ابرهااگرعطروبوی تورانداشته باشند

هیچ وقت باران نمی شوند

تاکسی رادرکوچه ی بن بستی خیس کنند


واین روزهاهیچ ابری 

واین روزها...

واین...تاريخ : پنج شنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 15:32 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر

دلم راورق می زنم

به دنبال نامی که گم شد

دراوراق زردوپراکنده این کتاب قدیمی 

به دنبال نامی که من ...

-منِ شعرهایم که من هست ومن نیست- 

به دنبال نامی که تو...

- توی آشنا- ناشناس تمام غزلها- 

به دنبال نامی که او... 

به دنبال نامی که کو؟

 تاريخ : پنج شنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 15:16 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر